Malaysian Night 2016: Maya

Maya Poster 2

Producer: Nicholas Oon

Co-Producer: Jansen Teng

Directors & Scriptwriters: Girrja Mohandass, Wen Wen Low

Ticketing Heads: Carolyn Seow, Zhong Yao, Masturah Azmi, Nisa Ali

Marketing & Design Head: Andy Ting

Music Directors: Arthur Mun, Javier Yeoh, Samuel Lim

Vocal Director: Erica Goh, Shi Teng

Dikir Barat Directors: Chuok Ying, Eer Yin, Hwee Jien, Johannes Tiong, Johnathan Mei

Choreographers: Jun Shern, Tau Teng, Aini Bibah, Farah Adlina, Eu Shern, Wern, Davinia, Jin Shen, Tien Ming, Wee Rock

Props Manager: Wei It

Stage Managers: Maniesha Kaur, Masturah Azmi, Kian Woon

Costume Managers: Brianna Chang, Wan Ting Lee

Makeup Artists: Jannie Khoo, Wan Ting Chau

Production Consultants: Wei Der, Jia Zheng

Head Ushers: Sue Yi, Siew Yin

Casts:

Maya Cast

Watch our official trailer here:

Watch our behind the scene video here:

Watch the full show here:

Dances: